ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Еко-защита

image022.jpg

Национални институции за опазване на околната среда – НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 1. Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Басейновите дирекции планират и участват в провеждането на мониторинга на водите, обобщават и анализират данните от мониторинга и извършват оценката на състоянието на водните тела.

Басейновата дирекция Пловдив е държавна администрация към Министерството на околната среда и водите, която подпомага директора на басейновата дирекция при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Басейнова дирекция Пловдив е компетентен орган по смисъла на чл.3 т.2 от РДВ за управление на водите в Източнобеломорски район за басейново управление. Управлението на водите в Република България се осъществява на национално и басейново ниво.

Принципът на басейново управление се основата на естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на РБългария. В Република България са определени четири района за басейново управление, един от които е Източнобеломорски район.

За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник, публикуван в ДВ брой: 7/21.01.2011г.

Контактна информация:

 • Адрес на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" – Пловдив
 • Пловдив, 4000, пк.307 ул."Янко Сакъзов" 35
 • Уеб сайт - https://earbd.bg/
 • e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
 • Зелен телефон
  тел: 032 621552; GSM: 0885 166 044

Адреси на офисите на БД-Пловдив в рибарската територия:

 • СМОЛЯН

тел./факс: 0301 60-126

тел.: 0301 60-120

ул. "Дичо Петров" №16

 • ПАЗАРДЖИК

тел: 034 40-19-34

факс: 034 40-19-28

ул. "Генерал Гурко" №3, ет.3

Работно време: От понеделник до петък: от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

 1. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Тя проектира и управлява Националната система за мониторинг на околната среда и информацията за състоянието на компонентите и факторите на околната среда за територията на цялата страна.

Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Европейската агенция по околна среда е органът на Европейския съюз, създаден да предоставя навременна, целенасочена, подходяща и достоверна информация за околната среда както на лицата, определящи политиката в тази област, така и на обществеността.

Изпълнителната агенция е член и на Мрежата на директорите на агенции по опазване на околната среда (EPA Network). Мрежата е неформална организация на директорите на агенциите по опазване на околната среда и подобни институции от цяла Европа. Тя е среда за обмен на мнения, възгледи и опит по въпроси от общ интерес за организациите, участващи ежедневното практическо прилагане на политиките в областта на околната среда.

Изпълнителната агенция по околна среда се ръководи и представлява от изпълнителен директор. В осъществяване на своите правомощия той се подпомага от заместник изпълнителни директори и структурните звена на общата и специализираната администрация. Административното ръководство на общата и специализираната администрация се осъществява от главния секретар на агенцията.

Контактна информация:

Изпълнителна агенция по околна среда

Адрес: гр. София 1618 , бул. "Цар Борис III" №136 ,п.к. 251

факс: 02/ 955 90 15

e-mail: iaos@eea.government.bg

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

Партер, стая 101

тел. 02/940 64 95, 02/955 94 05

Работно време:

Понеделник – петък

от 09:00 до 17:30 ч. (без прекъсване)

ЕКИП :

д-р инж. Росица Карамфилова-Благова - изпълнителен директор

тел. 02/ 955 90 11

тел. 02/ 940 64 78

факс: 02/ 955 90 15

Приемно време за граждани всеки първи и последен четвъртък от месеца: от 13:00 до 15:00 ч.

Росалина Инджиева - заместник изпълнителен директор

тел. 02/ 940 64 94

Веселина Рошлева - заместник изпълнителен директор

тел. 02/ 940 64 80

Стефка Колчакова-Денева - и. д. главен секретар

тел. 02/ 940 64 11

Юлия Христова - връзки с обществеността

тел. 02/940 64 14

моб. 0889 27 03 14

press@eea.government.bg

Дирекция "Правно, административно, финансово-стопанско осигуряване"

Стефка Колчакова-Денева - директор

тел. 02/ 940 64 11

Дирекция "Информационно осигуряване"

Валя Желязкова - и. д. директор

тел. 02/ 940 64 19

Главна дирекция "Лабораторно-аналитична дейност"

Радослава Шоевска-Ризова - главен директор

тел. 02/ 940 64 53

Дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда"

Мадлена Станимирова - директор

тел. 02/940 64 70

Дирекция "Разрешителни режими"

Диляна Алипиева - и. д. директор

тел. 02/ 940 64 20

Приемно време за граждани всеки първи и последен четвъртък от месеца: от 15:00 до 17:00 ч.

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) информира посетителите на сайта, че могат да изпратят запитвания, мнения, препоръки относно подобряване обслужването на гражданите и услугите, които Агенцията предлага. Информацията изпращайте чрез формата за обратна връзка, като посочите Вашето име, e-mail и телефон за връзка.

Линк към форма за обратна връзка — ИАОС:

http://eea.government.bg/bg/contacts/feedback-form/view

 1. Министерство на околната среда и водите / МОСВ /

Министерството на околната среда и водите разработва и провежда държавната политика в областта на околната среда, като основните й аспекти са свързани със: законодателна инициатива – подготовка на нормативна уредба; стратегическо планиране – подготовка на национални планове и стратегии; изпълнение на секторните политики – води, отпадъци, климат, въздух, природа, почви, шум, радиация; упражняване на превантивна дейности – регулаторни и контролни функции за предотвратяване на замърсяването на околната среда; управление на програми и проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз и други международни финансиращи организации.

За целите на изпълнението на провежданата политика, в структурата на Министерството функционират общи и специализирани администрации, в т.ч. Изпълнителна агенция по околна среда, 4-и Басейнови дирекции, 16 Регионални инспекции по околната среда и водите, 3-и Дирекции на национални паркове, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, Управляващ орган на Оперативна програма Околна среда, която администрира фондовете за околна среда в България.

Членството на Република България в Европейския съюз и използването на наличните финансови инструменти поставят категорични изисквания за прилагане на хармонизирано европейско екологично законодателство, за което ЕС координира усилията на страните-членки и спазването на поетите ангажименти. Изискването за възприемане на достиженията на европейското законодателство в областта на околната среда и неговото поетапно прилагане ангажира страната ни с отговорни ангажименти и осигуряване на значителни финансови ресурси. На този етап България вече има развито природозащитно законодателство, изцяло адаптирано към европейското, което осигурява ефективна нормативна рамка за прилагане на националната политика в областта на околната среда.

През 2015 г. Министерството на околната среда и водите провежда повече от 40 години последователна държавна политика в управлението и опазването на околната среда в България. Изпълнявайки тази си мисия, дейността на Министерството е подчинена на принципите на открито управление, диалогичност, ефективности и отчетност пред обществото.

Контактна информация:

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА МОСВ

Централна сграда:

1000, гр. София, бул. 'Кн. М. Луиза' 22

телефон: 02/ 940 60 00

Втора сграда:

гр. София, ул. 'У. Гладстон' 67

телефон: 02/ 940 60 00

МОСВ информира посетителите на сайта, че могат да изпратят запитвания, мнения, препоръки относно подобряване обслужването на гражданите и услугите, които Агенцията предлага. Информацията изпращайте чрез формата за обратна връзка, като посочите Вашето име, e-mail и телефон за връзка.

Линк към формуляра за обратна връзка:

https://www.moew.government.bg/bg/kontakti/kontaktna-forma/

Влизали ли сте в комуникация с национални институции за опазване на околната среда?

Моля, споделете Вашите мнения, оценки и коментари – относно качеството и ефективността в работата на национални институции, при разрешаване на екопроблеми:

Обратна връзка

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Анти-спам
Моля, въведете показаните символи!

Моля, въведете показаните символи! Ако не ги разпознавате добре, генерирайте отново!

Local_Green_Deal_banner.jpg