Високи Западни Родопи – Местна зелена сделка

„СМАРТФОН – СМЕТОСЪБИРАЧ“

Виж повече …

112 – „ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА“

Виж повече …

„VIVA SMART“

Виж повече …

„ГРАЖДАНСКА КОМУНИКАЦИЯ“

Виж повече …

„GSM МОНИТОРИНГ НА УЛОВА“

Виж повече …

„КЪСИ ВЕРИГИ НА ДОСТАВКА“

Виж повече …

ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Учредяване на „Движение за местна зелена сделка“

От началото на 2021 година СНЦ „Био-Б-Еко“ изпълнява проект за повишаване на имиджа на рибарската територия „Високи Западни Родопи“ и утвърждаването на този район като зелена територия. Проектът се изпълнява в рамките на МИРГ „Високи Западни Родопи“ и е финансиран чрез ОПМДР.

Целите на проекта са насочени към повишаване на екологичната и дигиталната култура на представителите на бизнеса, гражданите, посетителите и гостите във високопланинския район. Тези цели засягат част от приоритетите на Европейският зелен пакт – „европейската зелена сделка“.

Това е и причината, поради която активисти от Сдружението през месец юли поканиха свои колеги от неправителствени организации и учредиха инициативата „Местна зелена сделка“. Участниците в учредителната среща се обединиха около идеята за намаляване на негативните изменения в климата и съхранение чистотата на земята, водата, въздуха и храната.

Те ще дискутират възможностите за превантивни действия, насочени към недопускане и преодоляване на негативните последствия от нарушеното равновесие във взаимодействието между човека и околната среда и внедряване на иновативни социално-икономически и културни практики - на основата на нова и градивна еко култура и осъзнатост.


Електронни визитки

Електронни визитки на местните еко-активисти, участващи в учреденото „Движение за местна зелена сделка“.

Електронни визитки на местните еко-патрули и еко-активисти - участници в учреденото движение за „Местна зелена сделка - Високи Западни Родопи“.

Представени са видео визитки на 14 представители на организации и доброволци - активисти, включени в новосъздадената инициатива „Местна зелена сделка - Високи Западни Родопи“.

Чрез визитките можете да се запознаете с всички участници в инициативата и да намерите съответната контактна информация за тях.

Ако имате желание да се включите в дискусията за превръщането на рибарската територия Високи Западни Родопи в зелена такава, е създадена възможност да изпратите Вашата контактна информация, видео запис с Ваша позиция за местните еко-проблеми или снимка.

По този начин ще може да се включите в инициативата и да създадете своя електронна визитка.

Защитени обекти и водоеми

Профили на защитените обекти и водоеми на територията на Високи Западни Родопи

Профилите, представящи местното био-разнообразие и състоянието на реките и язовирите, отразяващо специфичните характеристики и пространственото разположение на защитените територии, водните басейни и курортните зони, като основа за работа на „еко-патрули“, извършващи цифрово наблюдение и мониторинг на околната среда в рибарската територия на Високи Западни Родопи.

Във всеки един от профилите може да намерите актуална информация за времето; за чистотата на въздуха; за пожароопасните райони; географската локация; най-преките маршрути за достигане до тях. Тук ще намерите, също така, и информация за местните уеб-камери, предаващи в реално време.

Информацията е организирана на основата на уеб и мобилни приложения за дигитален мониторинг на околната среда.

Превантивни дейности

Образователно съдържание, ориентирано към превантивни дейности за ограничаване замърсяванията на водните обекти.

Съдържанието е фокусирано към използване на електронни инструменти, дигитални техники и иновативни практики. Образователният ресурс с отворен достъп подпомага участниците в акции и мероприятия за организиране охраната на околната среда и природното биоразнообразие.

Образователните ресурси са създадени на основата на проведено проучване за най-добрите световни и европейски практики и анализ на съдържание в интернет, отразяващо организацията на природозащитните дейности в България.

Обучителният курс предоставя знания и умения за опазване и съхранение на природните ресурси в Високи Западни Родопи, повишаване имиджа на рибарската територия и превръщането и в зелена територия. Всяка обучителна единица съдържа: основна статия; източници на информация; свободно поле за добавяне на коментар, въпрос или допълнителна информация.

Еко-защита

„Модул за формиране на умения и знания“, насочен към ограничаване на бракониерството и практикуване на нерегламентиран риболовен туризъм в язовирите и реките.

Представени са видовете щети и замърсявания, като резултат от нерегламентирана човешка дейност, законовата и нормативната уредба и институциите, отговорни за опазване на околната среда.

В този модул може да намерите дефиниции за нерегламентираните дейности и нарушения спрямо околната среда; закони и нормативни уредби за нейното опазване и профили на отговорните институции за нейното опазване.

Информацията във всички раздели е представена на европейско, национално, регионално и местно ниво.

Екофорум

Цифров форум за наблюдение и анализ на състоянието във и около водните еко-системи

Всички взаимодействия между участниците в „Дигитален еко-патрул“ ще трябва да могат да се реализират в цифров форум за наблюдение и анализ на състоянието във и около водните еко-системи.

Участниците във форума са обединени около идеята за намаляване на негативните изменения в климата и съхранение чистотата на земята, водата, въздуха и храната.

Във форума се дискутират възможностите за превантивни действия, насочени към недопускане и преодоляване на негативните последствия от нарушеното равновесие във взаимодействието между човека и околната среда и внедряване на иновативни социално-икономически и културни практики на основата на нова и градивна еко култура и осъзнатост.

Създадена е възможност за включване на нови участници онлайн. Те могат да се включат в дебата съобразно своите лични позиции за опазване чистотата на околната среда или съобразно позиции, идеи и мнения, произтичащи от мястото, на което работят или живеят. Ще се търсят иновативни идеи, практики и методи за излизане от кризисните състояния чрез евристични подходи към екологията, здравеопазването и цифровизацията.

Local_Green_Deal_banner.jpg