ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

ЗА ПРОЕКТА

Сдружение "Био-Б-Еко", с. Борино, община Борино, на 21.01.2021 г. сключи Административен договор МДР-ИП-01-12 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. Проект с регистрационен номер BG14MFOP001-4.031 и наименование "Модерни технологии за опазване и охрана чистотата на природата в рибарските територии" е на обща стойност от 92 400 лв.

Срокът за реализация на дейностите е 12 месеца, считано от сключване на договора, т.е. до 21.01.2022 г.

Основните дейности по проекта ще се изпълняват на територията на МИРГ Батак-Девин-Доспат и са:

  1. Идентифициране и проучване на иновативни социални практики за повишаване имиджа и привлекателността на рибарската територия.
  2. Адаптиране и внедряване на иновативната социална практика "Дигитален еко патрул" - насочена към подобряване привлекателността на рибарската територия.
  3. Краудсорсинг система за презентиране на природното и културно наследство в рибарската територия.
  4. Организиране почистване на природни и културно-исторически обекти от рибарската територия.
  5. Доставка на офис и фото техника.

Цялата информация по изпълнение на проекта и дейностите може да проследите в сайта на бенефициента https://www.borino.org/, секция Проекти МИРГ Батак-Девин-Доспат.

Кратко описание

Чрез последователни и взаимообвързани дейности ще бъдат идентифицирани най-добрите европейски практики за дигитален мониторинг, опазване и охрана на околната среда, съхранение на природните и културни феномени.

Номинираните ефективни и иновативни практики ще бъдат моделирани, трансферирани и внедрени в рибарската територия на МИРГ "Високи Западни Родопи". Акцент ще бъде поставен върху иновативната социална практика "Дигитален еко-патрул". Тя е свързана със създаване на образователно цифрово съдържание на уеб-апликация "Дигитален еко-патрул". На тази основа ще бъде създадена софтуерната система за наблюдение и превенция на бракониерството чрез смарт-устройства на участниците. В резултат на това дългогодишни и строго регламентирани социални и бизнес взаимоотношения придобиха нов облик. В проведеното предварително проучване ще се търсят иновативни и ефективно функциониращи европейски социални практики за опазване на околната среда. Ще бъде анализиран положителният опит на МИРГ от цяла Европа в публикации, направени на електронната платформа на европейската рибарска мрежа FARNET. Новите ИКТ и персоналните смарт устройства разкриват богатство от възможности с модерните функционални характеристики за локализация на замърсявания, прояви на нерегламентиран риболов и негативни изменения в околната среда. Съвременните телефони и таблети могат да служат като персонални мониторингови устройства за предаване на информация и да бъдат използвани ефективно за охрана на околната среда и в борбата с бракониерството.

Цели на проектното предложение

Основната цел на проекта е повишаване привлекателността и имиджа на рибарската територия, опазване и съхранение на местното природно и културно-историческо наследство.

Основната цел ще бъде постигната чрез проучване, идентифициране и трансфер на модерни и иновативни европейски технологии за мониторинг на околната среда и културна анимация на богатството от древни артефакти от територията на Високи Западни Родопи.

Специфичните цели на проекта визират промяна в съзнанието и грамотността на местните жители, гражданското общество, бизнеса, посетителите и гостите на рибарската територия:

  • Разширяване възможностите и повишаване капацитета на активните субекти от Високи Западни Родопи за оценка и мониторинг на околната среда и организиране на съвместни дейности, инициативи и мероприятия за нейното съхранение и опазване.
  • Повишаване на еко-културата на местните жители чрез ефективно използване на природните ресурси и културното наследство в района на общините Батак, Девин и Доспат.
  • Повишаване информираността и екологичната грамотност на местните жители, туристи и гости на района за съхранение и опазване на околната среда и привлекателността на рибарската територия.

Local_Green_Deal_banner.jpg