ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Еко-защита

image023.png

Европейски институции за опазване на околната среда – ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ

  1. Европейска агенция за околна среда (ЕАОС) - Създадена – 1990 г.

ЕАОС е агенция на ЕС, чиято задача е да предоставя надеждна и независима информация за околната среда. Тя служи като важен източник на информация за хората, участващи в изготвянето, приемането, прилагането и оценката на политиките в областта на околната среда, както и за широката общественост.

ЕАОС има за задача:

  • да помага на ЕС и неговите страни членки да вземат информирани решения за подобряване на околната среда, като включват екологичните съображения в икономическите политики и работят за постигане на устойчивост;
  • да изгражда и координира Eionet – мрежата от национални органи за опазване на околната среда, която подпомага дейността на агенцията;

Структура

Служителите на ЕАОС се намират предимно в офиса на агенцията в Копенхаген и включват специалисти в областта на околната среда и устойчивото развитие, управлението на информация и комуникацията.

Агенцията също така ръководи европейската мрежа за наблюдение на околната среда Eionet, в която участват над 300 институции от цяла Европа.

За целта агенцията си сътрудничи тясно с националните координаториEN в участващите страни, както и с други национални органи (агенции за опазване на околната среда, министерства и др.), които отговарят за координацията на дейностите на Eionet на своя територия.

Във връзка със събирането, управлението и анализа на данни ЕАОС е създала и поддържа европейски тематични центровеEN, работещи по важни въпроси в областта на околната среда. Тези центрове също така са мрежи, обхващащи около 90 специализирани институции в цяла Европа.

ЕАОС организира дейностите си чрез годишни работни програми, които са част от 5-годишни работни програми. Настоящата програма е за периода 2014 – 2018 г. и е организирана около 4 основни теми:

  • предоставяне на информация във връзка с изпълнението на политиките – обратна информация и принос към рамките и целите на политиките на ЕС чрез непрекъснато докладване за напредъка по ключови въпроси, свързани с околната среда
  • оценка на системните предизвикателства – в макро-, междусекторен и дългосрочен аспект с цел подпомагане на програмата за действие за околната средаEN
  • съвместно създаване и използване на знания – изграждане и поддържане на мрежи от хора и информационни системи
  • непрекъснато подобряване на ефикасността и ефективността.

Кой има полза от това

Полза от работата на ЕАОС имат най-вече: Европейската комисия; Европейският парламент, Съветът на ЕС и други институции на ЕС; правителствата на участващите страни; НПО; научни и академични общности; бизнес организации; консултанти и мозъчни тръстове.

Важна целева група е и широката общественост – агенцията се стреми да помага на гражданите да разбират по-добре въпросите, свързани с околната среда и изменението на климата.

Контактна информация :

Директор – Hans Bruyninckx

Партньори – държавите от ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Турция и Швейцария

Брой на служителите – 200

МестоположениеКопенхаген; Kongens Nytorv 6; DK-1050 Kobenhavn К; Danmark

Уебсайт – https://www.eea.europa.eu/

Тел: +45 33 36 71 00

Факс: +45 33 36 71 99

  1. Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet)

Eionet е партньорска мрежа на ЕИП и нейните страни членки и съдействащи страни.

Европейското икономическо пространство отговаря за разработването на Eionet и координирането на неговите дейности. За целта ЕАОС работи в тясно сътрудничество с националните координационни центрове , които обикновено се намират в националните агенции по околната среда или министерствата на околната среда. НФП отговарят за координирането на националните мрежи, включващи много институции. NFP са отговорни за координирането на мрежите на националните референтни центрове (NRC), обединявайки експерти от национални институции и други органи, участващи в информацията за околната среда. Започвайки работата си през 1994 г., Eionet се превърна в добре познат и доверен доставчик на висококачествени данни, информация и оценки за Европа.

Концепцията на Eionet обхваща следните определящи елементи:

  • Силно институционално сътрудничество на няколко нива :

(национално, регионално, европейско, международно), както и партньорства с гражданското общество, улеснени от координиращ орган

- Съгласувано общо съдържание - данни, информация, показатели, анализ

- Споделена инфраструктура , стандарти и инструменти.

Държави-членки и сътрудничещи държави

Понастоящем в ЕАОС членуват 32 държави и агенцията има шест сътрудничещи държави. 32-те държави членки включват 27-те държави — членки на Европейския съюз, заедно с Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция.

Сътрудничещите държави са шест западнобалкански държави: Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Черна гора, Сърбия и Косово [i]. Дейностите за сътрудничество с тези държави се интегрират в Eionet и се подпомагат от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ.

ЕАОС участва и в международно сътрудничество извън рамките на нейните държави членки и сътрудничещите държави.

Контактна информация :

Уеб сайт: https://www.eionet.europa.eu/

Представителство на Eionet в България

Българска изпълнителна агенция по околна среда (BExEA)

Цар Борис III 136 ; 1618 София

Тел .: +359 2 940 64 66

Таня Владимирова

Влизали ли сте в комуникация с европейски институции за опазване на околната среда?

Моля, споделете Вашите мнения, оценки и коментари – относно качеството и ефективността в работата на европейски институции, при разрешаване на екопроблеми:

Обратна връзка

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Анти-спам
Моля, въведете показаните символи!

Моля, въведете показаните символи! Ако не ги разпознавате добре, генерирайте отново!

Local_Green_Deal_banner.jpg