ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – еко-мониторинг и иновативни технологии

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Електронна комуникация

ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ

Настоящият модул има оперативен характер и ви предоставя възможности да ползвате електронни инструменти за:

  • дигитален мониторинг на околната среда;
  • приемане и предаване на данни в текстови, снимков, аудио и видео формати;
  • дигитална комуникация с институциите и организациите, работещи за опазване на екологичната чистота и защита на природните ресурси.

Local_Green_Deal_banner.jpg

Този сайт е създаден в рамките на Административен договор за БФП № МДР-ИП-01-12/27.01.2021 г. по проект „МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ОХРАНА ЧИСТОТАТА НА ПРИРОДАТА В РИБАРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ“ - Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020, по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.031, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство 2014-2020.