ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – еко-мониторинг и иновативни технологии

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

picto-6.png

По-трайни продукти, които могат да бъдат ремонтирани, рециклирани и повторно използвани

PIC6_1_po-trayni_produkti.jpg

Вероятно на всички ни се е случвало да сме недоволни, когато инструмент или уред, който сме купили, се счупи доста преди да очакваме. Това може да е така, тъй като продуктите не са достатъчно издръжливи.

Критичните компоненти са изработени от нискокачествен материал.

Ремонтът не е възможен поради липсата на резервни части.

Високите разходи за ремонт правят подмяната единствената жизнеспособна опция.

Продуктът се проваля след предварително зададен брой употреби.

Маркетинговите практики карат потребителите да заменят продуктите си, докато те все още са напълно функционални.

Подобни практики могат да доведат до финансови неблагоприятни условия за потребителите и да окажат все по-голям натиск върху природните ресурси. (За допълнителна информация относно текущата дискусия по тази тема и изследванията на нашите членове, моля, вижте статиите и проучванията в разделите "Действията на членовете" и "За да знаете повече".

Потребителите, които са закупили дефектен продукт и следователно искат да го обменят, поправят или да си върнат парите, в момента често срещат трудности при използването на правата си по гаранция на практика.

Проблемите са многобройни: обикновено, ако са минали повече от шест месеца от покупката, търговецът не приема гаранционното право на потребителите, тъй като потребителят не може да докаже, че продуктът е дефектен от самото начало. Доказателствената тежест за липсата на съответствие на продукта се носи от продавача само за първите шест месеца, след което се прехвърля на потребителя. Следователно, действителната гаранция често продължава само 6 месеца вместо минимум 2 години.

В допълнение, този минимален правен гаранционен срок на ЕС от 2 години е неподходящ за продукти, които трябва да издържат по-дълго според законните очаквания на потребителите, например някои домакински уреди, компютри, аудио-визуални устройства, автомобили и др.

Облекчаване на упражняването на правните средства за защита с по-дълго обръщане на тежестта на доказателствения срок и удължаване на правния гаранционен срок за по-трайни продукти е необходимо, за да се защитят по-добре потребителите от дефектни стоки.

Издръжливите продукти, които могат да бъдат ремонтирани, модернизирани и използвани повторно, освобождават вече претоварените бюджети на домакинствата от ненужни разходи, допринасят за опазването на ценните природни ресурси на Земята и предотвратяват вредното изхвърляне.

ЕС вече разполага с редица подръчни инструменти, които по принцип могат да служат за увеличаване на издръжливостта и защита на потребителите от вреди, дължащи се на ранни неуспешни продукти. Те обаче трябва да бъдат подобрени и по-добре насочени, за да се реши ефективно проблема.

Трябва да се вземе предвид регулаторен микс, състоящ се (но не само) от елементите по-долу. Освен това трябва да се предприемат нерегулаторни мерки, като например кампании за повишаване на осведомеността на потребителите и компаниите.

Информация за потребителите:

От ключово значение е да се подобри прозрачността и информацията за потребителите относно трайността на продуктите. Понастоящем потребителите не могат да вземат информирано решение и да сравняват продуктите преди покупка по отношение на издръжливостта, което е ключов фактор за правилния икономически и устойчив избор. Следователно трябва да се вземе предвид задължението за посочване на минималния живот на продукта . Необходими са допълнителни обсъждания относно определянето и измерването на такъв критерий и неговото прилагане на практика. Съществуващото законодателство на ЕС, като Директивата за правата на потребителите от 2011 г. или Директивата за нелоялната търговска практика от 2005 г., които предвиждат задължение за информиране за „основните характеристики“ на даден продукт, са основа за този подход.

Дизайн на продукта:

Реформирането на ключовото законодателство на ЕС за продуктите, за да се гарантира повишена издръжливост, е важен двигател. Един от най-успешните инструменти на европейската продуктова политика е Директивата за екодизайн. Той помага да се определят изискванията за енергоемките и свързани с тях продукти, като се свежда до минимум тяхното въздействие върху околната среда. Досега екодизайнът се е използвал основно за подобряване на енергийната ефективност на уредите. Напоследък обаче са предвидени изисквания за издръжливост за крушки и прахосмукачки. Този подход, по-систематично включващ изисквания, които насърчават издръжливостта, ремонта и надграждането на повече групи продукти, трябва да бъде проучен допълнително. Предстоящите ревизии на изискванията за бяла техника предоставят отлична възможност за тази цел.

Директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване има за цел мерки, които насърчават проектирането и улесняват повторната употреба, демонтажа и оползотворяването на отпадъци от електрически уреди. Освен това Директивата на ЕС относно батериите и акумулаторите изисква дизайн, който позволява отстраняване на отработените батерии и акумулатори. Тези регулаторни инструменти трябва да бъдат подобрени.

Екомаркировката на ЕС е етикет за екологични постижения, който информира потребителите за най-екологичните продукти на пазара. Доброволен етикет, той определя критерии за групи продукти, като компютри, по отношение на изпитването за издръжливост, дизайна за обновяване и поправка (например достъпност и замяна на ключови компоненти, наличност на резервни части) и дава гаранция за повече от две години. Екомаркировката на ЕС трябва да получи много по-голяма подкрепа от Комисията на ЕС и държавите-членки, за да се продава и популяризира екомаркировката като полезен и важен етикет за информиране на потребителите за наистина устойчиви продукти.

Традиционни права на потребителите:

Директивата от 1999 г. за правни гаранции изисква подобрения, за да се улесни упражняването на тези права на практика и по-ефективно - особено по отношение на по-трайни стоки. Предвидената проверка на годността на регулатора в рамките на програмата REFIT на Европейската комисия за тази директива, планирана за 2016 г., трябва да даде предложения за това как да се преодолее това.

Резервни части:

Потребителите често се сблъскват с проблема, че няма налични резервни части или че разходите за ремонт са твърде високи в сравнение с закупуването на нов продукт. Една от възможностите за справяне с това би било да се изисква търговците да предоставят резервни части за определен срок или за период, който отразява нормалния живот на продукта , започвайки от момента на пускането на последния продукт на пазара.

Кръговата икономика: какво представлява тя и защо е важна?

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. Той носи ползи за околната среда, икономиката и всички нас.

Парламентът призовава европейците да преминат към кръгова икономика чрез по-ефективно използване на суровините и намаляване на отпадъците.

Европейският съюз произвежда над 2,5 млрд. тона отпадъци годишно . В момента той обновява законодателството си , за да насърчи преминаването към един по-устойчив модел, известен като кръгова икономика.

Европейската комисия представи през март 2020 г. нов план за насърчаване на кръговата икономика , който включва предложения за устойчиво проектиране на продукти, намаляване на отпадъците и разширяване на правата на потребителите, включително с право на поправка на стоките.

Специално внимание се обръща на сектори, които използват много ресурси, като електрониката и комуникациите , производството на пластмаса и текстил и строителството.

Планът за кръговата икономика е в съответствие с промишлената стратегия на ЕС и е в рамката на инициативите по Европейския зелен пакт .

През февруари 2021 г. Парламентът одобри позицията си по новия план за кръговата икономика , като призова за допълнителни мерки за постигане на екологична устойчивост и въглеродна неутралност до 2050 г. Препоръките включват затягане на изискванията за рециклиране и обвързващи цели за използването на материали и намаляване на отражението на потреблението върху околната среда към 2030 г.

Какво представлява кръговата икономика?

Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти.

Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, продължават да се ползват по друг начин. Това се прави отново и отново и така се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци.

Концепцията за кръгова икономика се изгражда в противовес на традиционния линеен модел, при който се използват суровини, създават се неща от тях, те се консумират и остатъците се изхвърлят. Този модел разчита на големи количества евтини и достъпни материали и източници на енергия.

Част от традиционния модел е и вграждането на дефекти в уредите , за да спрат те да работят на определена дата или след определен брой цикли и потребителите да бъдат принудени да си купят нови. Европейският парламент се обявява срещу тази практика, която пилее ресурси.

Как функционира кръговата икономика?

Защо трябва да преминем към кръгова икономика

Търсенето на суровини и енергийни ресурси расте, но много от тях са ограничени по количество. Често те не достигат в рамките на ЕС и европейските страни стават зависими от внос от други държави.

Не трябва да се подценява и ефектът върху околната среда - добивът и потреблението на суровини увеличава консумацията на енергия и емисиите на парникови газове. По-разумното използване на суровини може да помогне в борбата срещу промените в климата .

Какви са ползите?

Намаляването на отпадъците, екопроектирането , повторната употреба и други подобни мерки могат да спестят много пари на предприятията в ЕС и да намалят общите годишни емисии на парникови газове . В момента производството на материали, които използваме в ежедневието, генерира около 45% от емисиите в ЕС.

Преходът към кръгова икономика ще намали екологичното замърсяване, ще облекчи проблемите с набавянето на суровини, ще засили иновациите и конкурентоспособността. Промяната има потенциал да добави още 0,5% към брутния вътрешен продукт на ЕС и да създаде 700 000 работни места в Европа до 2030 г. Потребителите ще получат също така достъп до по-устойчиви и икономични продукти.

Local_Green_Deal_banner.jpg