ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – еко-мониторинг и иновативни технологии

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

picto-1.png

Чист въздух, чиста вода, здрава почва и биоразнообразие

PIC1_1_gora.jpg

Нулево замърсяване на въздуха, водата и почвите

Европейската комисия прие плана за действие на ЕС: "Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата" - ключов елемент на Европейския зелен пакт и основна тема на тазгодишната Зелена седмица на ЕС . В него се определя интегрирана визия за 2050 г.: свят, в който замърсяването е намалено до нива, които вече не са вредни за човешкото здраве и естествените екосистеми, както и стъпките за постигане на това. Планът свързва всички съответни политики на ЕС за борба със замърсяването и предотвратяването му, като поставя специален акцент върху начините за използване на цифрови решения за справяне със замърсяването. Предвидени са прегледи на съответното законодателство на ЕС, за да се установят оставащите пропуски в законодателството на ЕС и къде е необходимо по-добро прилагане, за да се изпълнят тези правни задължения.

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс заяви: "Зеленият пакт има за цел изграждането на планета в добро здраве за всички. За да осигурим нетоксична околна среда за хората и планетата, трябва да действаме сега. Този план ще направлява нашата работа, за да постигнем тази цел. Вече въведените нови екологосъобразни технологии могат да помогнат да намалим замърсяването и да предложим нови възможности за бизнес. Усилията на Европа да изгради отново, но по-чиста, по-справедлива и по-устойчива икономика, също трябва да допринесат за постигането на амбицията за нулево замърсяване."

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс добави: "Замърсяването на околната среда оказва отрицателно въздействие върху нашето здраве, особено сред най-уязвимите групи и групите в неравностойно социално положение, и също така е една от основните причини за загубата на биологично разнообразие. Днес е по-важно от всякога ЕС да поеме водещата роля в световната борба със замърсяването. С Плана за действие за нулево замърсяване ще създадем здравословна среда на живот за европейците, ще допринесем за устойчиво възстановяване и ще стимулираме прехода към чиста, кръгова и неутрална по отношение на климата икономика.

За да се насочи ЕС към целта за 2050 г. за по-здрави хора и планета, в плана за действие се определят ключови цели за 2030 г. за намаляване на замърсяването при източника в сравнение с настоящото положение. По-конкретно:

 • подобряване на качеството на въздуха с цел намаляване с 55 % на броя на случаите на преждевременна смърт, причинени от замърсяване на въздуха;
 • подобряване на качеството на водата чрез намаляване на отпадъците, пластмасовите отпадъци в морето (с 50 %) и пластмасовите микрочастици, отделяни в околната среда (с 30 %);
 • подобряване на качеството на почвите чрез намаляване с 50 % на загубите на хранителни вещества и на използването на химически пестициди;
 • намаляване с 25 % на екосистемите в ЕС, където замърсяването на въздуха застрашава биологичното разнообразие;
 • намаляване с 30 % на дела на хората, които имат хронични проблеми, причинени от шума от транспорта, и
 • значително намаляване на образуването на отпадъци и снижаване с 50 % на остатъчните битови отпадъци.

В плана са очертани редица водещи инициативи и действия, включително:

 • привеждане на стандартите за качество на въздуха в по-голямо съответствие с последните препоръки на Световната здравна организация;
 • преразглеждане на стандартите за качество на водите, включително в реките и моретата на ЕС;
 • намаляване на замърсяването на почвата и подобряване на възстановяването;
 • преглед на по-голямата част от законодателството на ЕС в областта на отпадъците с цел адаптирането му към принципите на чистата и кръгова икономика;
 • насърчаване на нулево замърсяване от производството и потреблението;
 • представяне на набор от показатели за екологосъобразността на регионите на ЕС с цел насърчаване на нулево замърсяване във всички региони;
 • намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването, причинена от непропорционалния дял на вредните последици за здравето, които понастоящем се понасят от най-уязвимите;
 • намаляване на отпечатъка на външното замърсяване в ЕС чрез ограничаване на износа на продукти и отпадъци, които имат вредно, токсично въздействие в трети държави;
 • създаване на "живи лаборатории" за екологични цифрови решения и интелигентно нулево замърсяване;
 • консолидиране на центровете на ЕС за знания за нулево замърсяване и обединяване на заинтересованите страни в платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване;
 • по-строги мерки за прилагане на принципите на нулево замърсяване съвместно с органите по опазване на околната среда и други органи.

Заедно със Стратегията за устойчивост в областта на химикалите , приета миналата година, планът за действие е израз на амбицията на ЕС за нулево замърсяване за постигане на нетоксична околна среда. Той съответства на целите на ЕС за неутралност по отношение на климата, здраве, биологично разнообразие и ефективно използване на ресурсите и се основава на инициативи в областта на енергетиката, промишлеността, мобилността, храните, кръговата икономика и селското стопанство.

Тази година Зелената седмица на ЕС - най-голямата годишна проява относно политиката в областта на околната среда - ще даде възможност на гражданите в целия ЕС да обсъдят от 1 до 4 юни различните аспекти на нулевото замърсяване по време на основната конференция в Брюксел, онлайн и в рамките на над 600 партньорски прояви.

Контекст

Замърсяването е най-голямата екологична причина за множество психични и физически заболявания и за преждевременна смърт, особено сред децата, хората с определени медицински състояния и възрастните хора. Хората, които живеят в по-необлагодетелствани райони, често живеят в близост до замърсени терени или в райони с много голям поток на движение. Нетоксичната околна среда също е от решаващо значение за опазването на нашето биологично разнообразие и екосистемите, тъй като замърсяването е една от основните причини за загубата на биологично разнообразие. Замърсяването намалява способността на екосистемите да предоставят услуги като улавяне на въглерод и обеззаразяване на въздуха и водата.

Според неотдавнашен доклад на ЕАОС относно здравето и околната среда над 400 000 случая на преждевременна смърт (включително от рак) всяка година в ЕС се дължат на замърсяването на атмосферния въздух, а 48 000 случая на исхемичната болест на сърцето, както и 6,5 милиона случая на хронични смущения на съня - на шума, наред с други заболявания, които се приписват и на двата фактора.

ЕС вече е определил много цели, свързани със замърсяването. Съществуващото законодателство относно въздуха, водите, моретата и шума определя цели за качество на околната среда, а много закони засягат източниците на замърсяване. Освен това Комисията обяви някои общи цели за намаляване на загубата на хранителни вещества и употребата на пестициди в стратегията "От фермата до трапезата" и стратегията за биологичното разнообразие, за да спомогне за постигането на нашите цели в областта на биологичното разнообразие.

PIC1_2_gorite.jpg

Горите

Европейската комисия прие на 16.07.2021 г. новата стратегия на ЕС за горите до 2030 г. - водеща инициатива на Европейския зелен пакт , която се основава на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. Стратегията допринася за пакета от мерки , предложени за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. и на неутралност по отношение на климата през 2050 г. в ЕС. Освен това тя помага на ЕС да изпълни ангажимента си за увеличаване на поглъщането на въглерод от естествени поглътители в съответствие с Европейския законодателен акт за климата .

Като отчита всички социални, икономически и екологични аспекти, стратегията за горите си поставя за цел да гарантира многофункционалността на горите в ЕС и изтъква централната роля на горските стопани.

Горите са основен съюзник в борбата с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Те изпълняват функцията на поглътители на въглерод и ни помагат да намалим въздействието на изменението на климата, например като охлаждат градовете, защитават ни от тежки наводнения и намаляват последиците от сушата. За съжаление европейските гори страдат от различни видове натиск, упражняван в множество направления, включително такъв, свързан с изменението на климата.

Опазване, възстановяване и устойчиво управление на горите

В стратегията за горите са залегнали съответна визия и конкретни действия за увеличаване на количеството и подобряване на качеството на горите в ЕС и за укрепване на тяхното опазване, възстановяване и устойчивост. Предложените действия ще увеличат улавянето на въглерод чрез подобрени поглътители и запаси, като по този начин ще допринесат за смекчаване на последиците от изменението на климата. Стратегията се ангажира със строгото опазване на девствените и вековните гори, възстановяването на увредените гори и гарантиране на устойчивото им управление по начин, който запазва жизненоважните екосистемни услуги, които горите предоставят и от които зависи обществото.

Стратегията насърчава най-благоприятните за климата и биологичното разнообразие практики за управление на горите, подчертава необходимостта от запазване на използването на дървесна биомаса в пределите на устойчивостта и насърчава ефективното по отношение на ресурсите използване на дървесината в съответствие с каскадния принцип.

Гарантиране на многофункционалността на горите в ЕС

В стратегията се предвижда също така разработването на схеми за плащания на собствениците и управителите на гори при предоставяне на алтернативни екосистемни услуги, например чрез запазване на части от горите им непокътнати. Новата обща селскостопанска политика (ОСП), наред с другото, ще позволи да се оказва по-целенасочена подкрепа за горските стопани и за устойчивото развитие на горите. Новата структура на управление на горите ще създаде по-приобщаващо пространство, позволяващо на държавите членки, собствениците и управителите на гори, промишлеността, академичните среди и гражданското общество да обсъждат бъдещето на горите в ЕС и да допринасят за съхранението на тези ценни природни активи за бъдещите поколения.

И на последно място, в стратегията за горите е обявено законодателно предложение за засилване на мониторинга на горите, докладването и събирането на данни в ЕС. Хармонизираното на равнището на ЕС събиране на данни, в съчетание със стратегическо планиране на равнището на държавите членки, ще позволи да се получи цялостна представа за състоянието, развитието и перспективите за развитие на горите в ЕС. Това е от първостепенно значение, за да се гарантира, че горите могат да изпълняват своите многобройни функции, имащи отношение към климата, биологичното разнообразие и икономиката.

Стратегията е придружена от пътна карта за засаждане на три милиарда допълнителни дървета в цяла Европа до 2030 г. при пълно зачитане на екологичните принципи - правилното дърво на правилното място за постигане на правилната цел.

По този повод няколко членове на колегиума на Комисията заявиха следното:

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс заяви: "Горите приютяват по-голямата част от биологичното разнообразие, което откриваме на Земята. За да бъде водата ни чиста, а почвите ни - богати, ние се нуждаем от гори в добро състояние. Горите в Европа са изложени на риск. Ето защо ще работим за тяхното опазване и възстановяване, за подобряване на управлението на горите и за подпомагане на горските стопани и на лицата, полагащи грижи за горите. В крайна сметка всички ние сме част от природата. Всичко онова, което правим в борбата с кризата, свързана с климата и биологичното разнообразие, го правим в името на нашето здраве и бъдеще."

Комисарят по въпросите на земеделието Януш Войчеховски на свой ред заяви: "Горите са белите дробове на нашата планета: те са жизненоважни за климата, биологичното разнообразие, почвите и качеството на въздуха ни. Горите също така са белите дробове на нашето общество и икономика: те осигуряват поминък в селските райони, предоставят основни продукти за нашите граждани и имат неоценима социална стойност по своята природа. Новата стратегия за горите признава тази многофункционалност и показва как екологичната амбиция може да върви ръка за ръка с икономическия просперитет. Благодарение на тази стратегия, а и с подкрепата на новата обща селскостопанска политика, нашите гори и горски стопани ще вдъхнат живот на една устойчива, просперираща и неутрална по отношение на климата Европа."

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: "Европейските гори са ценно природно наследство, което не може да се приема за даденост. Опазването, възстановяването и укрепването на устойчивостта на европейските гори е от съществено значение не само за борбата с кризата, свързана с климата и биологичното разнообразие, но и за запазването на социално-икономическите функции на горите. Масовото участие в обществените консултации показва, че европейците са загрижени за бъдещето на нашите гори. Ето защо трябва да променим начина, по който опазваме, управляваме и отглеждаме нашите гори, така че това да донесе реални ползи за всички."

Контекст

Горите са основен съюзник в борбата с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие благодарение на функцията си на поглътители на въглерод, както и на способността си да намаляват въздействието на изменението на климата, например като охлаждат градовете, защитават ни от тежки наводнения и намаляват последиците от сушата. Те също така са ценни екосистеми, приютяващи голяма част от биологичното разнообразие в Европа. Техните екосистемни услуги допринасят за нашето здраве и благосъстояние чрез регулиране на водите, осигуряване на храна, лекарства и материали, намаляване и контрол на риска от бедствия, стабилизиране на почвите и борба с ерозията им, пречистване на въздуха и водата. Горите са място за отдих, релаксация и обучение, както и източник на поминък.

Local_Green_Deal_banner.jpg