ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – еко-мониторинг и иновативни технологии

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Дистанционно обучение

Система за наблюдение, превенция и предотвратяване замърсяванията и измененията в климата

Електронен модул за поддържане на образователно съдържание и урочни единици за дистанционно обучение

Урочните единици обхващат деветте социално-икономически сфери на „Европейския зелен пакт“, ориентирани към измененията в климата. Това са новите екологични предизвикателства, поставени с изключителна острота пред цялото човечество. Те са свързани и с европейския и националния план за възстановяване и излизане от кризата.

Представени са темите, свързани с чистия въздух, чистата вода, почвата и биоразнообразието; енергийната ефективност на сгради; здравословната храна; стратегията за мобилност и обществен транспорт; авангардните иновации за чисти технологии; кръговата икономика и други теми, свързани с прехода към нисковъглеродна, конкурентоспособна икономика, която е едновременно неотложна необходимост и огромнa възможност за повишаване имиджа на рибарската територия.

picto-1.png

Чист въздух, чиста вода, здрава почва и биоразнообразие

PIC1_1_gora.jpg

Нулево замърсяване на въздуха, водата и почвите

Европейската комисия прие плана за действие на ЕС: "Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата" - ключов елемент на Европейския зелен пакт и основна тема на тазгодишната Зелена седмица на ЕС . В него се определя интегрирана визия за 2050 г.: свят, в който замърсяването е намалено до нива, които вече не са вредни за човешкото здраве и естествените екосистеми, както и стъпките за постигане на това. Планът свързва всички съответни политики на ЕС за борба със замърсяването и предотвратяването му, като поставя специален акцент върху начините за използване на цифрови решения за справяне със замърсяването. Предвидени са прегледи на съответното законодателство на ЕС, за да се установят оставащите пропуски в законодателството на ЕС и къде е необходимо по-добро прилагане, за да се изпълнят тези правни задължения.


picto-2.png

Санирани, енергийно ефективни сгради

PIC2_1-sanirani_sgradi.jpg

Обновяваща вълна

Обновените и устойчиви сгради в ЕС ще помогнат за проправянето на пътя за декарбонизирана и чиста енергийна система, тъй като сградите са един от най -големите източници на потребление на енергия в Европа, отговорни за над една трета от емисиите на ЕС. Но само 1% от сградите се подлагат на енергийно ефективно обновяване всяка година, така че ефективното действие е от решаващо значение за превръщането на Европа в неутрална по отношение на климата (нетните нулеви емисии) до 2050 г.


picto-3.png

Здравословна храна на достъпни цени

PIC3_1_zdr_hrana.jpg

От фермата до трапезата. Здравословна продоволствена система за хората и планетата

Връзката между здрави хора, здрави общества и здрава планета отрежда централно място на устойчивите продоволствени системи в Европейския зелен пакт - стратегията на ЕС за устойчив и приобщаващ растеж. Стратегията има за цел да се стимулира икономиката, да се подобри здравето и качеството на живот на хората и да се опазва природата.


picto-4.png

Повече обществен транспорт

PIC4_transport.jpg

Стратегия за мобилност

Основна транспортна трансформация: Комисията представя своя план за зелена, интелигентна и достъпна мобилност.

Европейската комисия представи своята "Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност" заедно с план за действие от 82 инициативи, които ще ръководят нашата работа през следващите четири години. Тази стратегия поставя основите за това как транспортната система на ЕС може да постигне своята зелена и цифрова трансформация и да стане по-устойчива на бъдещи кризи. Както е посочено в Европейската зелена сделка, резултатът ще бъде 90% намаление на емисиите до 2050 г., осигурено от интелигентна, конкурентна, безопасна, достъпна и достъпна транспортна система.


picto-5.png

По-чиста енергия и авангардни иновации в областта на чистите технологии

PIC5_1_pure_energy.jpg

Ускоряването на прехода към нисковъглеродна конкурентоспособна икономика е едновременно неотложна необходимост и огромна възможност за Европа

Това е централно предизвикателство на нашето време. Неуспехът може да постави нашето благосъстояние на карта. Успехът ще разкрие безпрецедентни икономически възможности и нови пътища към просперитет, благосъстояние и растеж.

Европейският съюз е в добра позиция да има лидерска роля в този преход, който получи нов тласък и посока от Парижкото споразумение. Европа е инициатор на глобалните усилия за борба с изменението на климата, движеща сила за разработването на възобновяеми енергийни източници, както и световен лидер в областта на решенията за енергийна ефективност в индустрията, транспорта и сградния сектор. Предприятията в Европа са постигнали сравнително предимство на много световни пазари - където конкуренцията от световни конкуренти се разраства - и европейски учени и изобретатели разширяват границите на познанието.


picto-6.png

По-трайни продукти, които могат да бъдат ремонтирани, рециклирани и повторно използвани

PIC6_1_po-trayni_produkti.jpg

Вероятно на всички ни се е случвало да сме недоволни, когато инструмент или уред, който сме купили, се счупи доста преди да очакваме. Това може да е така, тъй като продуктите не са достатъчно издръжливи.

Критичните компоненти са изработени от нискокачествен материал.

Ремонтът не е възможен поради липсата на резервни части.

Високите разходи за ремонт правят подмяната единствената жизнеспособна опция.

Продуктът се проваля след предварително зададен брой употреби.

Маркетинговите практики карат потребителите да заменят продуктите си, докато те все още са напълно функционални.


picto-7.png

Ориентирани към бъдещето работни места и обучение за придобиване на уменията, необходими за прехода

PIC7_1_jobs_learning.jpg

Липсата на умения заплашва дигиталния и зеления преход

Тъй като реакцията на COVID-19 ускорява скоростта и мащаба на дигиталната трансформация, липсата на дигитални умения може да застраши компаниите с неправилно подредени планове за таланти.


Local_Green_Deal_banner.jpg