ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

image011.jpg

Портал за мониторинг на околната среда Пловдив – „ЕКО e-МОНИТОРИНГ“

Проследяване в реално време параметрите, определящи качество на атмосферния въздух, води и ниво на шума.

Станциите, определящи качеството на въздуха и водите, са част от Националната система за мониторинг на околна среда на територията на Р. България. След одобрение от МОСВ и ИАОС е извършено конфигуриране на терминали, собственост на ИАОС, към сървър за околна среда на Община Пловдив за пунктовeте за мониторинг на качество на атмосферния въздух и води на територията на общината.

Предоставят се данни за реални метеорологични показатели на територията на Община Пловдив и информация за способността на атмосферата да разсейва отделените във въздуха емисии, акумулирани от всички нас.

Сайтът дава възможност за осведомяване на населението за риска от наводнения за град Пловдив в 5-дневна прогноза, съгласно данни на НИМХ.

Станциите, определящи нивото на шума, са част от изградената „Система за наблюдение нивото на шума в околната среда“, собственост на Община Пловдив, работеща от 2009 година.

Визуализацията в този сайт е представена в текстови и графичен вид и се реализира в реално време без намесата на оператор. Сайтът дава всеобхватна картина за състоянието на околната среда на територията на Община Пловдив. Дадена е възможност за информиране, относно разработените проекти и устойчиви екологични политики. Разгледани са предизвикателствата, пред които е поставена общинска администрация в установяване на устойчива жизнена среда. Разгледана е връзката между състоянието на околната среда и въздействието й върху човешкото здраве. Посочени са стъпките, с които всеки гражданин може да допринесе за подобряване на условията в околната среда.

Общинска администрация дава възможност на обществеността да вземе пряко участие в развитието на устойчиви политики по околна среда на територията на Община Пловдив, като се включи с иновативна идея. На този етап е открита възможност за участие в анкета, която ще позволи на администрацията да проучи нагласите на обществеността за съвместни участия в инициативи, проекти и др. идеи. В сайта ще бъде открита платформа, чрез която всеки гражданин ще може сам да предложи своята идея, както и да предложи съдействие в реализация на дадена инициатива.

Демонстрирани са възможностите за приложението на различни сензорни устройства за дигитален мониторинг на околната среда.

Източници на информация:

Приложимо ли е това, което прочетохте, за района на Високи Западни Родопи?

Моля, споделете Вашите мнения, оценки и коментари относно практиката „ЕКО e-МОНИТОРИНГ“.

Представете Вашата позиция в дебата за „Местна зелена сделка“.

Обратна връзка

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Анти-спам
Моля, въведете показаните символи!

Моля, въведете показаните символи! Ако не ги разпознавате добре, генерирайте отново!

Local_Green_Deal_banner.jpg