ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Екофорум. Дебат „Местна зелена сделка“

eco_forum_portfolio.png

Цифров форум за наблюдение и анализ на състоянието във и около водните еко-системи

Всички взаимодействия между участниците в „Дигитален еко-патрул“ ще трябва да могат да се реализират в цифров форум за наблюдение и анализ на състоянието във и около водните еко-системи.

Участниците във форума са обединени около идеята за намаляване на негативните изменения в климата и съхранение чистотата на земята, водата, въздуха и храната.

Във форума се дискутират възможностите за превантивни действия, насочени към недопускане и преодоляване на негативните последствия от нарушеното равновесие във взаимодействието между човека и околната среда и внедряване на иновативни социално-икономически и културни практики на основата на нова и градивна еко култура и осъзнатост.

Създадена е възможност за включване на нови участници онлайн. Те могат да се включат в дебата съобразно своите лични позиции за опазване чистотата на околната среда или съобразно позиции, идеи и мнения, произтичащи от мястото, на което работят или живеят. Ще се търсят иновативни идеи, практики и методи за излизане от кризисните състояния чрез евристични подходи към екологията, здравеопазването и цифровизацията.

Local_Green_Deal_banner.jpg

Този сайт е създаден в рамките на Административен договор за БФП № МДР-ИП-01-12/27.01.2021 г. по проект „МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ОХРАНА ЧИСТОТАТА НА ПРИРОДАТА В РИБАРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ“ - Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020, по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.031, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство 2014-2020.