ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Еко-защита

image003.png

Законова и нормативна уредба в ЕС и България относно незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов

Регламент № 1005/2008 на ЕС за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов

Борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов е част от ангажимента на ЕС за осигуряване на устойчиво стопанисване на моретата и техните ресурси в съответствие с общата политика в областта на рибарството. Тя също така е важен елемент от европейската стратегия за подобряване на международното управление на океаните.

Действията на Комисията се основават на Регламента на ЕС за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, който влезе в сила през 2010 г. Съгласно неговите разпоредби достъп до европейския пазар получават само продуктите от риболов, които са сертифицирани като законни. В регламента също така са предвидени конкретни механизми за диалог с държавите, които не са в състояние да предоставят подобна гаранция или да изпълняват задълженията си като държава на знамето, крайбрежна държава, пристанищна държава и държава на пазара по силата на международното право. Основната цел на посочените диалози е да се коригират съществуващите недостатъци чрез подходяща подкрепа на съответните трети държави. В резултат на тези диалози ЕС често печели нови и лоялни съюзници в борбата с незаконния риболов.

От ноември 2012 г. насам Комисията води официални диалози с 25 трети държави (предварително определени като несътрудничещи — „жълт картон“), към които отправи официални предупреждения за необходимостта от предприемане на ефективни действия за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. В повечето случаи се констатира съществен напредък и по тази причина Комисията можа задоволително да закрие официалната фаза на диалог и да даде „зелен картон“. До момента само няколко държави не са демонстрирали необходимата ангажираност за реформи, в резултат на което вносът в ЕС на техните продукти от риболов е забранен (определяне като несътрудничещи трети държави — „червен картон“).

Нормативна уредба в България

  • Наказателен кодекс

В българският наказателен кодекс вече се предвижда затвор за незаконен риболов.

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите от 03.07.2018 г. се въвежда и забрана за пренасянето и превозването на технически устройства и съоръжения за улов на риба и/или други водни организми с електрически ток.

Променят се и ограниченията за риболов с мрежи.

И двата вида дейности се криминализират, тоест извършването им се превръща в престъпление, което се наказва с лишаване от свобода /затвор/ или с пробация.

С промените в законодателството се дават повече права на служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Те ще могат да използват технически средства, да заснемат и записват нарушенията, извършителя, както и средствата, използвани за извършване на нарушението. Ще ползват МПС със специален режим на движение, както и ще имат право да използват физическа сила и помощни средства, да спират със сигнал със стоп-палка и проверяват превозни средства на територията, в която се намират водните обекти, които контролират.Измененията на Закона за рибарството и аквакултурите доведоха до цялостна промяна на чл. 238 от Наказателния кодекс. Новата ал. 1 на чл. 238 от НК предвижда следното:

“Който лови, улови риба и/или други водни организми чрез използване на взривни, отровни или зашеметяващи вещества, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба от десет хиляди до петнадесет хиляди лева или с пробация.“

Според новата ал. 2 на чл. 238 от НК:

“Който лови, улови риба и/или други водни организми:

1. с технически устройства и съоръжения за улов с електрически ток без валидно разрешително;

2. с риболовни мрежи в обекти, различни от Черно море, река Дунав и обектите, за които лицето има регистрация по чл. 25 от закона за рибарството и аквакултурите и има влезли в сила две или повече наказателни постановления за административни нарушения по закона за рибарството и аквакултурите;

3. в забранени места или при маловодие; 4. в непромишлени води през размножителния период на рибата; 5. от видове, забранени за улов, се наказва с лишаване от свобода до шест месеца и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева или с пробация.“

третата алинея на посочения чл. 238 предвижда по-строги наказания в случай на повторност на извършване на престъпленията по ал. 1. и ал. 2, а именно:

“за престъпление по ал. 1 и 2 наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба от петнадесет хиляди до двадесет хиляди лева, когато:

- е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване;

- е извършено в съучастие със служител на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, който се е възползвал от служебното си положение;

- е извършено повторно;

- предметът на престъплението е в големи размери;

съгласно последната алинея 4:

“уловената риба, другите уловени водни организми, както и уредите и средствата, с които е извършено престъплението, се отнемат в полза на държавата.

  • Закон за рибарството и аквакултурите

Контролът върху ползването и опазването на рибните ресурси се упражнява от ИАРА чрез оправомощени за това служители и от изпълнителната агенция по горите. Контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси в морските пространства и вътрешните водни пътища по смисъла на закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България по отношение на чуждестранните риболовни кораби се упражнява и от Главна дирекция "гранична полиция".

Сдруженията на любители –риболовци упражняват контрол за спазване правилата при извършване на риболов във водните обекти, предназначени за любителски риболов.  Контролът се упражнява от риболовни надзиратели. Изпълнителният директор на ИАРА ежегодно определя списък на риболовните надзиратели по предложение на съответните сдружения, както и районите им на действие. Риболовните надзиратели имат и правата на ловните надзиратели по Закона за лова и опазване на дивеча.контролът се извършва чрез проверки във водните обекти; на плавателни и моторни превозни средства; на складове; стопански постройки;хладилни помещения и устройства; съоръжения за временно съхранение на риба, заведения за обществено хранене и в търговската мрежа.

  • Наредба № 3 / 19 февруари 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

С тази наредба се определят редът и условията за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на чл. 42, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

Тежки нарушения са нарушенията по смисъла на чл. 42, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕО) № 1005/2008

Тежко нарушение

Точки

1.

Неизпълнение на задълженията за записване и отчитане на улова или свързаните с него данни, включително данни, които се предават чрез системата за наблюдение на кораби със спътник

3

2.

Използване на уреди, които са забранени или несъответстващи на изискванията на законодателството на ЕС

4

3.

Подправяне или прикриване на маркировка, самоличност или регистрация

5

4.

Укриване, подправяне или унищожаване на доказателства, свързани с разследване

5

5.

Вземане на борда, трансбордиране или разтоварване на маломерна риба в нарушение на действащото законодателство, или неизпълнение на задълженията по отношение на разтоварване на маломерна риба

5

6.

Извършване на риболовна дейност в района на регионална организация за управление на риболова по начин, несъответстващ или нарушаващ мерките за опазване или управление на организацията

5

7.

Извършване на риболов без валидни лицензия, разрешение или разрешително, издадени от държавата на знамето или съответната крайбрежна държава

7

8.

Извършване на риболов в закрит район или по време на закрит сезон, без квота или след изчерпването или отвъд ограничената дълбочина

6

9.

Целеви риболов на запаси, които са предмет на мораториум или за които риболовът е забранен

7

10.

Възпрепятстване на работата на длъжностните лица при изпълнение на техните задължения по повод на инспекция за спазване на приложимите мерки за опазване и управление или на наблюдатели при изпълнение на техните задължения по наблюдение за спазване на приложимите правила на Съюза

7

11.

Трансбордиране или участие в съвместна риболовна дейност, подпомагане или снабдяване на риболовни кораби, за които е установено, че са извършили ННН риболов по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 г., и в частност кораби, вписани в списъка на Съюза на кораби, извършващи ННН риболов, или в такъв списък на регионална организация за управление на риболова

7

12.

Използване на риболовен кораб без националност, който следователно е кораб без държава в съответствие с международното право

7

Законово определените размножителни забрани и таблица на минимално допустими размери на рибите, под които не може да ги задържите като улов

Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 59 от 2012 г.)

Срокове на забрани за улов на риба и други водни организми през периода на размножаване

Видове риби и други водни организми

Рибностопански обекти и зони

Срок/период на забраната

А. Зимно и пролетно размножаващи се пъстървови и други студенолюбиви риби

1.

Речна (балканска) пъстърва, сивен, сиг, пелед и езерна сьомга

от 1 октомври

до 31 януари

2.

Липан

от 1 януари

до 31 март

3.

Щука

от 15 февруари

до 30 април

4.

Распер

от 1 март

до 30 април

Б. Пролетно-лятно размножаващи се шаранови, сомови и други топлолюбиви риби

5.

Пролетно-лятно размножаващи се риби

съгласно надморската височина и сроковете, определени в точка Г

6.

Бяла риба

от 15 март

до 15 май

7.

Есетрови риби във водите на река Дунав и Черно море в съответствие с международните договори за риболова в реката

60 дни

8.

Карагьоз (дунавска скумрия) във водите на река Дунав в съответствие с международните договори за риболова в реката

30 дни

9.

Калкан във водите на Черно море – с всякакъв вид риболовни уреди

60 дни, считано от 15 април

10.

Попчета във водите на Черно море – само с мрежени риболовни уреди

от 15 април

до 15 май

11.

Попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост 1 км от бреговата линия

целогодишно, с изключение на уловите от даляните, разположени в тези зони

В. Други водни организми

12.

Голяма водна жаба (Pelophylaxridibundus)

от 1 април

до 31 май

13.

Езерен рак (Astacusleptodactilus)

от 15 октомври

до 15 май

14.

Пагур (Eriphiaverrucosa)

от 1 април

до 31 май

15.

Обикновен (зелен) крив рак (Carcinusmaenas)

от 1 април

до 31 май

Г. Рибностопански обекти в зависимост от надморската височина

16.

В рибностопански обекти, намиращи се над 1500 м надморска височина

от 1 октомври

до 31 януари

17.

В рибностопански обекти, намиращи се от 500 до

1500 м надморска височина

от 1 май

до 15 юни

18.

Във водни обекти, намиращи се до 500 м надморска височина

от 15 април

до 31 май


Приложение№2 към чл. 38, ал. 1. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 59 от 2012 г.)

Списък на минимално допустимите размери за улов на риба и други водни организми

№ по ред

Общоприети и местни наименования и научно наименование (на латински)

Размери

(в см)/тегло (в г)

 

А. Сладководни риби

 
 

Сем. Есетрови (Acipenseridae)

 

1.

Чига (Acipenserruthenus)

50 см

 

Сем. Пъстървови (Salmonidae)

 

2.

Речна (балканска) пъстърва (Salmotruttafario)

23 см

3.

Mакедонска пъстърва (Salmomacedonicus)

23 см

4.

Дъгова пъстърва (Oncorhynchusmykiss/ Salmogairdneriirideus)

22 см

5.

Сивен (Salvelinusfontinalis)

20 см

 

Сем. Корегонусови (Сoregonidae)

 

6.

Чудскисиг (Coregonuslavaretus)

22 см

7.

Пелед (Coregonuspeled)

20 см

 

Сем. Липанови (Thymallidae)

 

8.

Липан (Thymallusthymallus)

25 см

 

Сем. Щукови (Еsocidae)

 

9.

Щука (Esoxlucius)

35 см

 

Сем. Шаранови (Cyprinidae)

 

10.

Речен кефал (Squaliuscephalus)

22 см

11.

Eгейски речен кефал (Squaliusorpheus)

22 см

12.

Мъздруга (Leuciscusidus)

22 см

13.

Распер (Аspiusaspius)

25 см

14.

Лин (Tincatinca)

20 см

15.

Брияна (облез, уклей) (Chalcalburnuschalcoides)

20 см

16.

Уклей (Alburnusalburnus)

15 см

17.

Платика (Abramisbrama)

20 см

18.

Немски косат (Abramissapa)

20 см

19.

Чил косат (Abramisballerus)

25 см

20.

Морунаш (Vimbavimba)

25 см

21.

Маришки морунаш (карабалък) (Vimbamelanops)

20 см

22.

Сабица (Pelecuscultratus)

20 см

23.

Скобар (Chondrostomanasus)

20 см

24.

Вардарски скобар (Chondrostomavardarense)

20 см

25.

Бяла мряна (Barbusbarbus)

25 см

26.

Черна (балканска) мряна (Barbuspetenyi)

17 см

27.

Маришка мряна (Barbuscyclolepis)

17 см

28.

Крайморска мряна (Barbusbergi)

17 см

29.

Шаран (Cyprinuscarpio)

30 см

30.

Златиста каракуда (Carassiuscarassius)

15 см

31.

Сребриста каракуда (Carassiusgibelio)

15 см

32.

Бял толстолоб (Hypophthalmichthysmolitrix)

40 см

33.

Пъстър толстолоб (Aristhichthysnobilis)

40 см

34.

Бял амур (Ctenopharyngodonidella)

40 см

35.

Черен амур (Mylopharyngodonpiceus)

40 см

 

Сем. Буфалови (Catostomidae)

 

36.

Буфало (Ictiobusspp.)

30 см

 

Сем. Сомови (Siluridae)

 

37.

Сом (Silurusglanis)

65 см

 

Сем. Американски сомове (Ictaluridae)

 

38.

Канален (американски) сом (Ictaluruspunctatus)

25 см

 

Сем. Трескови (Gadidae)

 

39.

Михалца (Lotalota)

25 см

 

Сем. Костурови (Percidae)

 

40.

Бяла риба (сулка) (Sanderlucioperca/ Stizostedionlucioperca)

45 см

41.

Речен костур (Percafluviatilis)

12 см

42.

Голяма вретенарка (Zingelzingel)

25 см

 

Б. Проходни риби

 
 

Сем. Есетрови (Acipenseridae)

 

43.

Моруна (Husohuso)

180 см

44.

Пъструга (Acipenserstellatus)

120 см

45.

Руска есетра (Acipenserguеldenstaedti)

120 см

 

Сем. Речни змиорки (Anguillidae)

 

46.

Европейска речна змиорка (Anguillaanguilla)

50 см

 

Сем. Селдови (Clupeidae)

 

47.

Карагьоз, дунавска скумрия (Alosaimmaculata)

22 см

 

В. Морски риби

 
 

Сем. Бодливи акули (Squalidae)

 

48.

Черноморска бодлива акула (Squalusacanthias)

90 см

 

Сем. Селдови (Clupeidae)

 

49.

Цаца (копърка, трицона, шпрот) (Sprattussprattussulinus)

7 см

 

Сем. Хамсиеви (Еngraulidae)

 

50.

Хамсия (Engraulisencrasicholusponticus)

8 см

 

Сем. Зарганови (Belonidae)

 

51.

Зарган (Belonebelone)

25 см

 

Сем. Трескови (Gadidae)

 

52.

Черноморски меджид (Merlangiusmerlanguseuxinus)

8 см

 

Сем. Кефалови (Mugilidae)

 

53.

Морски кефал (Mugilcephalus)

25 см

54.

Кефал пелингас (Mugilsoiuy)

30 см

55.

Платерина (Lizaaurata)

25 см

56.

Илария (Lizasaliens)

22 см

 

Сем. Атеринови (Atherinidae)

 

57.

Атерина (Atherinaspp.)

10 см

 

Сем. Морски костури (Serranidae)

 

58.

Лаврак (Dicentrachuslabrax/Moronelabrax)

28 см

 

Сем. Сафридови (Carangidae)

 

59.

Сафрид (Trachurusmediterraneusponticus)

12 см

 

Сем. Смаридови (Centracanthidae)

 

60.

Смарид (Spicaraspp.)

12 см

 

Сем. Барбунови (Mullidae)

 

61.

Барбуня (Mullusbarbatusponticus)

8 см

62.

Черноморска скумрия (Scomberscombrus)

22 см

63.

Паламуд (Sardasarda)

28 см

 

Сем. Попчета (Gobiidae)

 

64.

Тревно попче (Zosterisessorophiocephalus)

12 см

65.

Голямоглаво попче (Neogobiuscephalargoides)

12 см

66.

Стронгил (Neogobius

melanostomus)

12 см

67.

Лихнус (Mesogobiusbatrachocephalus)

15 см

68.

Широкоглаво попче (Neogobiuseuricephalus)

12 см

 

Сем. Калканови (Scophthalmidae)

 

69.

Калкан (Psettamaxima)

45 см

 

Сем. Писиеви (Pleuronectidae)

 

70.

Писия (Platichthysflesusluscus)

20 см

 

Г. Водни животни

 
 

Клас Земноводни (Amphibia)

 

71.

Голяма водна жаба (Pelophylaxridibundus)

30 г

 

Клас Ракообразни (Crustacea)

 

72.

Обикновени скариди (Leanderspp.)

5 см

73.

Пясъчна скарида (Crangonsp.)

5 см

74.

Езерен рак (Astacusleptodactylus)

8 см

75.

Пагур (Eriphiaverrucosa)

8 см

76.

Обикновен (зелен) крив рак (Carcinusmaenas)

4 см

 

Клас Миди (Bivalvia)

 

77.

Миди речни, седефки (Uniospp.)

8 см

78.

Миди речни, беззъбки (Anodontaspp.)

10 см

79.

Черна морска мида (Mytilusgalloprovincialis)

7 см

80.

Бяла пясъчна мида (Myaarenaria)

2 см

Методи и способи за бракониерство, нанасящи огромни щети на рибните ресурси и биологическото разнообразие

В язовири и реки в рибарската територия на „Високи Западни Родопи“ при бракониерство се използват най-вече мрежи. Има случаи с използване на ток, тротил, вар. Чести са нарушенията при риболов извън разрешения период.

Единият е химически - злосторниците използват химикал използван за фото-проявител, който премесват с кюспе под формата на малки топчета. Тази "храна" задръства хрилете на рибите и те излизат на повърхността омаломощени от липсата на кислород. Малките измират, а по-големите, ако не са попаднали в някой бракониерски кеп се оправят след известно време, в зависимост от големината им ...

Другият е пиротехнически - бракониерите използват предимно артилерийски гръм, който детонират на определена дълбочина във водата. Пресовките се състоят от тротил, хексоген, тетрил, нитропента и други бризантни взривни вещества. Парафиновият слой ги прави влаго и водоустойчиви, което е достатъчно да са използваеми и под вода. Взривявайки този заряд, във водата се образува високочестотен ултра звук, който убива по-малките риби, а по-големите биват зашеметени за известно време, което ги кара да изплуват на повърхността и да станат удобна за улов плячка...

Някои избират лесния начин – потапят електроди във водата наводоема, за да омаломощят шарана и змиорките с 110 волта, идващи от трансформатор, свързан с двигателя на кола. Зашеметената риба изплува на повърхността и бракониерите буквално я изгребват от водата.

Други хвърлят мрежи и ги закотвят на калното дъно. Издайнически редици от колчета прорязват бреговете на езерото по южната граница на Черна гора с Албания.

Но за един черногорски бракониер на най-голямото езеро на Балканите, изпитаните методи са най-добри. Това, което предивреме се е вършело с помощта на фенери, днес се прави с фенерче. Използвайки прикритието на нощта, той се придвижва с лодка с плоско дъно и осветява с фенерче плитчините, където шаранът се крие между тръстиките. Когато забележи някой, той забожда харпун с тризъбец. Рядко пропуска и за една нощ може да улови повече от 100 риби.

Local_Green_Deal_banner.jpg