ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Еко-защита

image017.jpg

Видове замърсявания и нарушения – „ЗАМЪРСЯВАНЕ И НАРУШЕНИЯ“

Замърсяване е внасянето в дадена среда на нови, нехарактерни за нея вещества (физически агенти, химични съединения или биологични видове) или превишаването на нивото на нормалната им средногодишна концентрация. Замърсяването може да бъде предизвикано от естествени (природни) фактори или антропогенни (дължащи се на човешката дейност).

ВИДОВЕ ЗАМЪРСЯВАНЕ

Основните обекти на замърсяването са: вода, въздух и почва. Косвените обекти на замърсяването са хората, растенията и животните.

Радиоактивно замърсяване – атомни централи, производство на ядрено оръжие

Шумово замърсяване – край големи магистрали и летища

Светлинно замърсяване – прекалено ярка светлина

Електромагнитно замърсяване – електрически далекопроводи

Топлинно замърсяване – промяна на температурата на околната среда от намесата на човека

Химично замърсяване – различни химични съединения, получени при горене на бензин, въглища или различни фабрични производства.

ОСНОВНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ

Най-общо казано замърсителите биват физични, механични, химични и биологични.

Според доклад, публикуван от Организацията по прехрана и земеделие към ООН (FAO), животновъдният сектор произвежда повече емисии на парникови газове, измерени в еквивалент на CO2 (въглероден диоксид) – 18% повече в сравнение с транспорта. Също така, той е основен източник на деградацията на земите и водите. Що се отнася до емисиите на газовете от използването на земите и промяната в използването на земите, секторът на животновъдството отговаря за 9% от въглеродния диоксид, произтичащ от свързани с човека дейности, но произвежда много по-голям дял от още по-вредни парникови газове. Той създава 65% от свързания с човешката дейност азотен оксид, който притежава 296 пъти от потенциала за глобално затопляне (ПГЗ) на СО2. По-голямата част от това идва от оборския тор.

Освен това, животновъдството е отговорно съответно за 37% от всичкия произведен от човешка дейност метан (23 пъти повече потенциал за глобално затопляне от CO2), който до голяма степен е произведен от храносмилателната система на преживните животни, а също така и за 64% амоняк, който допринася значително за киселинни дъждове.

Други основни замърсители на въздуха се оказват ТЕЦ и емисиите от автомобилите. Китай, Русия, САЩ и Япония са лидерите в замърсяването на въздуха. Едно от веществата, които те изхвърлят е серен диоксид, който при съединяването си с водните молекули в облаците образува киселини и води до падането на киселинните дъждове. Изгорелите автомобилни газове допринасят съществено за общото замърсяване. Основните замърсители от тях са съединенията на оловото, азотните оксиди и въглеродният диоксид. Понякога замърсяването на въздуха може да бъде предизвикано и от природни катаклизми, като например изригването на вулкани или преминаването на урагани. Едни от основните замърсители на почвата са тежките метали като хром, кадмий, цинк и олово, които са отпадъчни материали при някои видове производства. Основните замърсители на водата са отпадъчните води и разливания на петрол от танкерите.

ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, СВЪРЗАНИ С ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

Въздух

Въздухът, който дишаме, може да бъде замърсен, например, от емисии от вредни частици от моторни превозни средства и промишлеността, както и от горивата в домакинството и тютюневия дим. Други замърсители включват озона на ниско ниво и микроорганизмите, свързани с влагата. В европейския регион на СЗО2, излагането на въздействието на частиците намалява средната продължителност на живота на всеки човек със средно от почти година. Пониженото качество на въздуха нарушава правото на живот и до най-високия постижим стандарт на физическо и умствено здраве.

Вода

Световните ресурси от прясна вода намаляват в резултат на удовлетворяване на търсенето на нарастващото население не само по отношение на питейна вода и вода за санитарни нужди, а така също и в резултат на увеличеното производство на хранителни продукти, промишлени процеси и развлекателни задачи.3

През 2011 г. 1,1 милиарда – една седма от населението – нямат достъп до безопасно и достатъчно водоснабдяване, очевидно нарушение на човешкото право на живот и здраве. Съгласно СЗО, 1,8 милиона – повечето деца под 5 години в развиващите се страни – умират всяка година от диарийни заболявания, предизвикани от небезопасната вода.

Докато водата става недостатъчна, проблемите на човешката сигурност нарастват. Споровете може да са вътрешни в страната, например през 2010 г. в Ню Делхи, Индия, където непостоянното водоподаване и прекъсванията на водоснабдяването в резултат на това доведоха до бурни протести и няколко наранявания. Споровете също така може да са между страните, които изпускат или задържат вода по отношение на областите, намиращи се след тях по теченията на реките като политически инструмент, дейности на агресия или тероризъм.4

Земя

Близо една трета от земната повърхност по света понастоящем се използва за селско стопанство, а всяка година в земеделска земя се превръщат милиони акри естествени екосистеми

Глобалната оценка на горските ресурси на ФАО за 2010 г. показа, че нетната загуба на световните гори е 7,3 милиона хектара (18 милиона акра) на година. Много земеделски практики са силно замърсяващи и неустойчиви. Модерните методи на земеделие се нуждаят от по-малко работна сила и хората се принуждават да мигрират към градовете, за да си намерят работа. През 2007 г. за първи път в историята повече от половината от човешкото население са живели в градски райони.7 Земята също така e необходима за минното дело и другите отрасли от промишлеността, докато транспортните системи фрагментират пейзажа за движение на дивата природа. Във връзка с човешките права, всички тези промени могат да доведат на нарушаване на правата за притежаване на собственост, да се упражнява желаната работа, правото на храна и участие в културния живот в една или друга степен.

ПРОМЕНИ И ПРОБЛЕМИ

Влошаващото се качество на околната среда на планетата Земя и явното увеличение, сила и честота на природни бедствия като циклони, наводнения и засушавания, увеличават човешката уязвимост спрямо несигурността за изхранването, заболяванията и нестабилния начин на живот.

 • Промяна на морското равнище. Повишеното морско равнище ще потопи някои малки, ниски островни държави и ще постави милиони хора в ниските зони в опасност от наводнение. Навлизането на солената вода ще окаже влияние върху ниско разположените земеделски земи. Въздействието вече се усеща в различни региони по света, особено по островите на югоизточния Тихи океан и Югоизточна Азия.
 • Екстремни метеорологични условия. Наводнения, суши и бури ще станат почести и по-силни.
 • Измиране на видове. Ако глобалните температури се повишат с два градуса по Целзий, се очаква 30 % от всички сухоземни видове да бъдат застрашени от повишен риск от измиране.10
 • Недостиг на храна. При повишаване на температурите и промяна на схемата на валежите реколтите ще е намалят значително в Африка, Близкия изток и Индия.
 • Недостиг на вода. Промяната в схемата на валежите ще доведе до засушаване и наводнения. Ще има по-малко вода.
 • Болести. С повишаване на температурите болести, като малария, западнонилска треска, тропическа треска и речна слепота ще се появят в други райони.
 • Разрушаване на уязвимите райони. Увредените райони, като презатревени природни пасища, обезлесени планински склонове и оголени селскостопански площи, ще станат по-уязвими отпреди на промените в климата.11
 • Екологични бежанци. Промяната в климата, заедно с други екологични проблеми, допринася за силно увеличение на броя на хората, принудени да емигрират или да търсят център за бежанци от промените в своята среда.

ПОЛЕЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВРЪЗКИ

 • Хартата на Земята е декларация за фундаменталните етични принципи за изграждане на справедливо, устойчиво и мирно глобално общество в 21-и век: earthcharterinaction.org
 • Уърлдуоч, изследвания по глобални въпроси на околната среда: worldwatch.org
 • Обедини за борба с изменението на климата е кампания на ООН за насърчаване на общности по целия свят да се обединят и да действат сега, за борба с изменението на климата: www.unep.org/unite/
 • Световна статистика в реално време: worldometers.info
 • Изчислете своя обем изхвърлян въглерод. Онлайн инструменти на няколко езика, безплатни и лесни за използване: www.carbonfootprint.com
 • Справедливост в климата: Мрежа от организации и движения по целия свят, посветена на борбата за социална, екологична и полова справедливост: climate-justice-now.org
 • Масивен централен ресурс с данни и удобен начин за сравняване на националните статистики: nationmaster.com
 • Взаимовръзката между младежта и промените в климата е много добре разработена в Световния доклад за младежта от 2010 г. на ООН.
 • Приятели на Земята е една от най-големите световни екологични мрежи на широките маси. Те организират кампании по най-неотложните екологични и социални проблеми на днешния ден: foei.org
 • org е глобално движение на широките маси, работещо за разрешаване на климатичната криза: www.350.org

ЗАБЕЛЕЖКА: В Wikipedia има списък на по-забележителните екологични организации по тип (междуправителствени, правителствени или неправителствени), разделени допълнително по страни: www.wikipedia.org

Доколко познанията за видовете замърсяванията и нарушенията могат да Ви помогнат във вашата работа или бизнес ?

Моля, споделете: Били ли сте свидетел на замърсявания или нарушения в рибарската територия „Високи Западни Родопи“? Моля, споделете Вашите впечатления и реакции.

Представете Вашата позиция в дебата за „Местна зелена сделка“.

Моля, споделете Вашите мнения, оценки и коментари относно качеството и ефективността на екополитиките на европейско ниво.

Обратна връзка

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Анти-спам
Моля, въведете показаните символи!

Моля, въведете показаните символи! Ако не ги разпознавате добре, генерирайте отново!

Local_Green_Deal_banner.jpg