ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Еко-защита

Модул за формиране на умения и знания, насочени към ограничаване на бракониерството и практикуване на нерегламентиран риболовен туризъм в язовирите и реките.

Представени са видовете щети и замърсявания, като резултат от нерегламентирана човешка дейност, законовата и нормативната уредба и институциите, отговорни за опазване на околната среда.

В този модул може да намерите дефиниции за нерегламентираните дейности и нарушения спрямо околната среда; закони и нормативни уредби за нейното опазване и профили на отговорните институции за нейното опазване.

Информацията във всички раздели е представена на европейско, национално, регионално и местно ниво.


image017.jpg

Замърсяване е внасянето в дадена среда на нови, нехарактерни за нея вещества (физически агенти, химични съединения или биологични видове) или превишаването на нивото на нормалната им средногодишна концентрация. Замърсяването може да бъде предизвикано от естествени (природни) фактори или антропогенни (дължащи се на човешката дейност).

image020.jpg

1. Европейската политика в областта на околна среда се основава на принципа на предпазните мерки, превантивните действия и отстраняване на замърсяването при източника, както и на принципа „замърсителят плаща“. Многогодишните програми за действие за околната среда определят рамката на бъдещите действия във всички сфери на политиката в областта на околната среда. Те са част от хоризонталните стратегии и се вземат под внимание в рамките на международните преговори във връзка с околната среда. Освен това решаващо значение има тяхното изпълнение

Правно основание

Членове 11, 191, 192 и 193 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). ЕС има правомощия да предприема действия по всички въпроси на политиката в областта на околната среда като замърсяването на въздуха и водата, управлението на отпадъците и изменението на климата. Правомощията му за действие се ограничават от принципа на субсидиарност и от изискването за единодушно съгласие в Съвета по въпроси от фискален характер, въпроси, свързани с градското и териториалното устройство, земеползването, количественото управление на водните ресурси, избора на енергийни източници и структурата на енергийните доставки.

image023.png

  1. Европейска агенция за околна среда (ЕАОС) - Създадена – 1990 г.

ЕАОС е агенция на ЕС, чиято задача е да предоставя надеждна и независима информация за околната среда. Тя служи като важен източник на информация за хората, участващи в изготвянето, приемането, прилагането и оценката на политиките в областта на околната среда, както и за широката общественост.

image022.jpg

  1. Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Басейновите дирекции планират и участват в провеждането на мониторинга на водите, обобщават и анализират данните от мониторинга и извършват оценката на състоянието на водните тела.

image018.jpg

  1. Община Батак

(Част Екологично състояние и рискове с раздел: Защитени територии и зони на територията на община Батак)

  • Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъците от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Батак за периода 2019-2021г.

image021.jpg

  1. ОБЩИНА ДЕВИН управлява следните природни ресурси:

Планинските природни ресурси са развълнувано море от застинали ридове и върхове и всеки от тях има своя прелест, обаяние, специфика. Една малка гънка от тази безбрежна шир е Девинската планина, която е част Велийшко – Виденишкия дял на Родопите. Тя е вместена между дълбоките долини на реките Девинска (Дамлъ дере) и Буйновска, които я ограждат от към север и югоизток на юг и запад достига до долината на Боринска река, Хайдушки дол и коритото на Катранджи дере.

image001.png

Незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН риболов) представлява една от най-сериозните заплахи за устойчивата експлоатация на живите водни ресурси, подкопаваща самата основа на общата политика в областта на рибарството и международните усилия за насърчаване на по-добро управление на световния океан.

ННН риболовът представлява също и сериозна заплаха за морското биологично разнообразие, към която трябва да се подходи в съответствие с целите, определени в Съобщението на Комисията „Спиране на загубата на биологично разнообразие до 2010 г. и след това“.

image003.png

Регламент № 1005/2008 на ЕС за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов

Борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов е част от ангажимента на ЕС за осигуряване на устойчиво стопанисване на моретата и техните ресурси в съответствие с общата политика в областта на рибарството. Тя също така е важен елемент от европейската стратегия за подобряване на международното управление на океаните.

image004.png

Нерегламентиран риболов в района на Черно море

Използват се мрежи, дълги колкото разстоянието между Варна и Балчик, или над 40 км, са иззети от бракониери само от началото на годината.

Коронакризата доведе до бум на незаконния улов. Само за шест месеца са извършени близо 3000 проверки, след които са иззети два тона риба, показват разчетите.

Инспекторите на агенцията приоритетно проверяват улова на квотирани видове в Черно море, добива на бяла мида, както и спазването на забраната за улов на калкан във водите на Черно море.

image006.jpg

Опитът показва, че ограниченият брой длъжностни лица не са достатъчни за превенция на бракониерството. Незаконни дейности могат да бъдат провеждани както през деня, така и през нощта, а нарушителите често разполагат и с висококачествено оборудване.

По тази причина контролът върху бракониерството изисква въвеждане на иновативни технологии.

Local_Green_Deal_banner.jpg