ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Водоеми на територията на „Високи Западни Родопи“

Участниците в инициативата „Местна зелена сделка – Високи Западни Родопи“ ще дебатират върху предизвикателствата, свързани с поддържането и стопанисването на водоемите и защитените зони в новата променена обстановка на негативни промени в климата и Ковид-кризата. Ще бъдат поставени въпросите:

 • „Как ще бъде осигурен икономически растеж, просперитетът на местната рибарска общност и превръщането на района в зелена територия чрез екология и цифровизация?“
 • „Как да бъдат подкрепени новите бизнес-модели, които стимулират растеж, основан на иновациите?“
 • „Какви са необходимите законодателни и нормативни промени?“
 • „Какви иновативни практики ще бъдат внедрени в публичния сектор?“
 • „Как да бъдат поощрявани атрактивните инвестиции?“
 • „Как да бъдат взимани решения на основата на интелигентната свързаност – комуникация и изкуствен интелект?“
 • и много други.

В периоди на криза на преден план изпъкват множество от неразрешени до този момент проблеми. Вече сме свидетели на интензивно строителство и инвестиции в курортна инфраструктура – по крайбрежието на всички водни обекти. Множество незаконни строежи са открити след проверка на инспектори от Дирекцията за национален строителен контрол и РИОСВ. Имотите са издигнати в чашките на язовири от рибарската територия.

Най-голям е броят на незаконните имоти на язовирите „Батак” и „Широка поляна”. На бреговете на язовир „Доспат” също са установени големите къщи без документи.

Паралелно с това от Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите са констатирали редица нарушения на екологичното законодателство. Строежът на незаконните вили в чашките на язовирите е довело до поява на нерегламентирани сметища и изпускане на отпадъчни води, което, меко казано, е безобразие.

Подобни проблеми ще продължат да се задълбочават, а може да се достигне до катастрофално развитие, ако не бъде установена надеждна система за регулация и контрол.

Каним всички, които имат становище и идеи в проблематичните сфери от развитието на зелената територия, да вземат отношение.

Водоеми на територията на „Високи Западни Родопи“

Наименование Община Собственост Стопанисва се от: Отговорни институции - експлоатация и стопанисване Виртуален офис Еко-патрул
1 Доспат държавно-публична НЕК ЕАД - „Язовири и каскади“

1. НЕК ЕАД - "Язовири и каскади"

2. Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“

3. ДП „Управление и стопанисване на язовири“

eco_patrol.png
2 Девин държавно-публична НЕК ЕАД - "Язовири и каскади"

1. НЕК ЕАД - "Язовири и каскади"

eco_patrol.png
3 Батак държавно-публична НЕК ЕАД - "Язовири и каскади"

1. НЕК ЕАД - "Язовири и каскади"

eco_patrol.png
4 Язовир Караджа дере Батак държавно-публична НЕК ЕАД - "Язовири и каскади"

1. НЕК ЕАД - "Язовири и каскади"

-
5 Батак държавно-публична НЕК ЕАД - "Язовири и каскади"

1. НЕК ЕАД - "Язовири и каскади"

eco_patrol.png
6 Батак държавно-публична НЕК ЕАД - "Язовири и каскади"

1. НЕК ЕАД - "Язовири и каскади"

eco_patrol.png
7 Батак държавно-публична НЕК ЕАД - "Язовири и каскади"

1. НЕК ЕАД - "Язовири и каскади"

eco_patrol.png
8 Батак държавно-публична НЕК ЕАД - "Язовири и каскади"

1. НЕК ЕАД - "Язовири и каскади"

eco_patrol.png
9 Язовир Дженевра Батак държавно-публична НЕК ЕАД - "Язовири и каскади"

1. НЕК ЕАД - "Язовири и каскади"

-
10 Батак държавно-публична НЕК ЕАД - "Язовири и каскади"

1. НЕК ЕАД - "Язовири и каскади"

eco_patrol.png
11 Батак държавно-публична НЕК ЕАД - "Язовири и каскади"

1. НЕК ЕАД - "Язовири и каскади"

eco_patrol.png1. НЕК ЕАД - „Язовири и каскади“

Предприятие „Язовири и каскади“ е поделение на Национална електрическа компания с предмет на дейност „Техническа експлоатация и поддържане на язовири и хидроенергийни обекти“. Предприятието стопанисва язовири с общ завирен обем 3,5 млрд. м3, което е 55 % от общия регулиран обем на водохранилищата в Република България.

Водохранилищата осигуряват водни ресурси за ВЕЦ и ПАВЕЦ на НЕК ЕАД с обща инсталирана мощност 2737 МВт в турбинен режим и 937 МВт в помпен.

Основните дейности в рамките на Предприятието са следните:

 • Извършване на технически контрол и наблюдение върху експлоатационната сигурност и стабилитета на 46 язовирни стени със съоръженията към тях, 671 km деривации, тунели и канали и над 500 водохващания. Това са изключително сложни и разнообразни съоръжения, към чиято експлоатация се поставят високи изисквания за сигурност и икономичност.
 • Ежегодно се провеждат технически прегледи за установяване на експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Периодично, в съответствие с нормативната уредба, се извършват огледи на деривации и подводни огледи на съоръжения.
 • Предприятието осигурява качествени текущи и основни ремонти и поддръжка на всички хидротехнически, строителни, машинни и електрически съоръжения от хидроенергийните каскади и хидровъзли.
 • Извършва основни дейности по експлоатацията на язовирните стени, обезпечава и с проектни, технически решения и поддръжка съпътстващата инфраструктура - битови и служебни сгради, работилници, комуникации, охрана на труда и др.;
 • Изготвя ежедневни, декадни, месечни и годишни водобалансови оценки на стопанисваните водохранилища.
 • Извършва хидрометрични наблюдения с поддържане на архивна база данни за целите на анализи относно ефективно използване на водите.
 • Осъществява системен, непрекъснат технически мониторинг на всички хидротехнически съоръжения по утвърдени програми за технически контрол, като стриктно се спазват изискванията на нормативните документи в тази насока.
 • Периодично се изготвят анализи за състоянието на язовирните стени, стопанисвани от НЕК ЕАД, като в тях се правят заключения за техническото и експлоатационното състояние на съоръженията на база на поведението на язовирните стени и за резултатите от тяхната експлоатация, включително финансови резултати. Преценява се необходимостта от извършването на текущи и основни ремонти. Анализите се разглеждат от експертен технически съвет на Националната електрическа компания, включващ и външни специалисти в областта на язовирното проектиране, строителството и експлоатацията, които вземат решения, свързани с бъдещата експлоатация.
 • Разработва се вътрешноведомствена база документи, регламентиращи дейностите, свързани с техническата експлоатация, сигурността и надеждността на язовирните стени и на други хидротехнически съоръжения.
 • Изготвят се планове за действие в аварийни ситуации и при провеждане на високи води, съгласувани съгласно нормативната база с заинтересованите институции – подразделения на Пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН), областните управи и кметства и собственици на ХТС по поречието.
 • Извършване на ново строителство във връзка с техническата и стопанската експлоатация.
 • В рамките на техническия контрол се извършват редица дейности:
  • Контрол на премествания на язовирните стени, основите и скатовете им с методите на геодезията и прецизна контролно-измервателна система.
  • Контрол на филтрация през язовирните стени, основите и скатовете им.
  • Наблюдение върху химичната и механичната суфозия на водите.
  • Водостопански, хидроложки и метеороложки наблюдения и измервания при язовирните стени и във водосборите на каскадите, свързани с комплексните анализи и рационалното използване на водите.
  • Измерване на отложени наноси във водохранилищата и развиващи се ерозионни процеси.
  • Контрол върху техническо и експлоатационно състояние на машини и електросъоръжения в язовирните стени.
  • Контрол върху техническо и експлоатационно състояние на водохващанията и деривациите.
  • За извършването на всички тези наблюдения и измервания се използва съвременна апаратура на високо професионално ниво: уреди за геодезически измервания, прибори за дистанционно измерване и отчитане на параметрите на деформационните и филтрационните процеси и явления в язовирните стени, автоматични метеорологични станции, нивомерни уредби, разходомери за напорни и безнапорни съоръжения, хидрометрични витла, ехолот с GPS система.


2. Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“

 • Дирекцията контролира изпълнението на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация.
 • Контролира изпълнението на дейностите по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни.
 • Контролира изпълнението на предписанията на комисиите по чл. 138а, ал. 3 и чл. 190а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.
 • Контролира изпълнението на мерките за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и безопасната им експлоатация.
 • Контролира изпълнението на дейности по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и съоръжения към тях.
 • Дава задължителни предписания на собствениците на язовирни стени и/или на съоръженията към тях съобразно правомощията си по Закона за водите, включително за извършване на мерки и действия за изясняване на техническото състояние и на условията за експлоатация на контролираните обекти, както и определя срок за тяхното изпълнение.
 • Прилага принудителни административни мерки, като разпорежда със заповед:
  • забрана за ползването и за достъпа до язовир, който се експлоатира при неспазване на изискванията на наредбата по чл.141, ал.2 от Закона за водите;
  • извежда от експлоатация язовирни стени и съоръжения към тях;
  • временно извежда от експлоатация язовирни стени и съоръженията към тях с цел предотвратяване на опасността от авария на съоръженията до привеждането им в състояние, отговарящо на техническите норми;
  • след уведомяване по чл. 145, ал. 4 от Закона за водите нанася в „Регистър язовири“ информация за разрушаването на хидротехническото съоръжение или част от него;
  • съдейства за своевременното събиране на вземанията на агенцията.


3. Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ)

Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ е юридическо лице по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, образувано на основание чл. 139а. ал. 1 от Закона за водите, със седалище в гр. София.

ДПУСЯ се състои от главно управление и 8 териториални поделения в страната – ТП Благоевград, ТП Пловдив, ТП Хасково, ТП Ямбол, ТП Бургас, ТП Варна, ТП Велико Търново, ТП Враца.

Основен предмет на дейност на ДПУСЯ е комплексно управление на язовири – публична и частна държавна собственост.

Local_Green_Deal_banner.jpg