ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Учредяване на „Движение за местна зелена сделка“

От началото на 2021 година СНЦ „Био-Б-Еко“ изпълнява проект за повишаване на имиджа на рибарската територия „Високи Западни Родопи“ и утвърждаването на този район като зелена територия. Проектът се изпълнява в рамките на МИРГ „Високи Западни Родопи“ и е финансиран чрез ОПМДР.

Целите на проекта са насочени към повишаване на екологичната и дигиталната култура на представителите на бизнеса, гражданите, посетителите и гостите във високопланинския район. Тези цели засягат част от приоритетите на Европейският зелен пакт – „европейската зелена сделка“.

Това е и причината, поради която активисти от Сдружението през месец юли поканиха свои колеги от неправителствени организации и учредиха инициативата „Местна зелена сделка“. Участниците в учредителната среща се обединиха около идеята за намаляване на негативните изменения в климата и съхранение чистотата на земята, водата, въздуха и храната.

Те ще дискутират възможностите за превантивни действия, насочени към недопускане и преодоляване на негативните последствия от нарушеното равновесие във взаимодействието между човека и околната среда и внедряване на иновативни социално-икономически и културни практики - на основата на нова и градивна еко култура и осъзнатост.

Local_Green_Deal_banner.jpg

Този сайт е създаден в рамките на Административен договор за БФП № МДР-ИП-01-12/27.01.2021 г. по проект „МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ОХРАНА ЧИСТОТАТА НА ПРИРОДАТА В РИБАРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ“ - Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020, по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.031, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство 2014-2020.